อินทสิงห์ ไ. โฆษกกระทรวง : พลังข่าวสารพีอาร์อีกมิติ. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 11, n. Special, p. 1–3, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62423. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.