ประสมทอง น.; พูลเจริญ ณ.; วงศ์สารศรี พ.; ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ ก. โมเดลสมการโครงสร้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 113–126, 2014. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54963. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.