โสภา อ.; เหลี่ยมปรีชา ว.; พูลเจริญ ณ. ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มการศึกษาในระบบบล็อกโอเคเนชั่น. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 31–43, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54915. Acesso em: 11 ส.ค. 2022.