เสน่ห์ นมะหุต ก. การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและแรงจูงใจในการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 74–84, 2013. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54863. Acesso em: 28 ก.ย. 2022.