ดาราวงษ์ ช. ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบรับ AEC. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 39–50, 2013. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54853. Acesso em: 28 ก.ย. 2022.