ดาราวงษ์ ช. การเพิ่มสมรรถนะการดูดซึมความรู้ให้กับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ SMEs ไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 4–14, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54790. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.