ดวงภุมเมศ น. ความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 153–163, 2007. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54021. Acesso em: 3 ต.ค. 2022.