พูลเจริญ ณ. หลักพื้นฐานของการจัดการความรู้ : การประสานแนวคิดแบบพุทธกับแนวคิดการจัดการความรู้. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 45–70, 2007. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54017. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.