จาติกวณิช ก. . ชีวิตวิถีใหม่ กับภูมิภาคไทยหลังโควิด ร่วง รอด รุ่ง?. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 1–8, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/248739. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.