นมะหุต ก. เ. การบูรณาการทฤษฎีการเเพร่กระจายนวัตกรรมกับการรับรู้ความเสี่ยงเเละทัศนคติเพื่อวัดความตั้งใจในการใช้บริการโมบายเเบงก์กิ้งของผู้สูงอายุในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 198–222, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/245087. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.