โพธิผละ ว. การใช้ระบบการควบคุมทางการบริหารในการจัดการความขัดแย้งของวัตถุประสงค์ สำหรับกิจการเพื่อสังคม. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 181–197, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/243787. Acesso em: 10 ธ.ค. 2022.