พิบูลภานุวัธน์ ส.; ดวงภุมเมศ น. .; ศศิวงศาโรจน์ ข. สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง: การสร้างนักสื่อสารสุขภาวะสูงอายุที่รู้เท่าทันสื่อ. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 15, n. 3, p. 174–191, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/243561. Acesso em: 30 ก.ย. 2022.