ยาระณะ ช. .; พงศาปรมัตถ์ ภ.; ตั้งศรีวงศ์ ส. .; สนชัย ศ. . ระบบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก: การวิเคราะห์รายกลุ่มอุตสาหกรรม . วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 15, n. 3, p. 154–173, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/242707. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.