สัยวุฒิ ศ. แนวทางการสร้างผู้ประกอบการสำหรับกลุ่มผู้พิการ ในโครงการนำร่อง กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 77–102, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/241964. Acesso em: 10 ธ.ค. 2022.