พุ่มบัณฑิต ช. . ภาพลักษณ์องค์กร คุณค่าตราสินค้า และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ธุรกิจบริการ ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมจันทรเกษมปาร์ค. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 58–76, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/240811. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.