สกุณา อ. .; ไชยรัตน์ ร. . การสร้างสรรค์รายการเพลงบนยูทูบ: กรณีศึกษาบริบททางวัฒนธรรมดิจิทัล ในการเปิดรับชมรายการเพลงของผู้ชมในประเทศไทย . วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 42–57, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/240685. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.