กันฟัก น. .; ชาญวิชัย ก. . การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้พิการทางสายตา กรณีศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปภัมถ์ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 25–41, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/240643. Acesso em: 8 ธ.ค. 2022.