รุจิรวรรณคีรี ว. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นและอัตราการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 163–180, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/240547. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.