ศรีอาจ บ. .; ศรีทอง ช. .; ศิริโวหาร ธ. .; คลังพหล ก. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการผลิตในโรงงานพลาสติกประเภทขึ้นรูปด้วยการฉีดพลาสติก ชนิดเทอร์มอพลาสติก. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 103–113, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/240296. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.