บุญรักษา ธ.; ดวงภุมเมศ น. .; เตชะวงค์เสถียร ก. . สมรรถนะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 143–162, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/239865. Acesso em: 8 ก.พ. 2023.