เขียวมีส่วน ว. แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอดีตสู่ปัจจุบัน บนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต). วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 114–126, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/235886. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.