แก้วสมพงษ์ ณ.; พลแหลม ก. . ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อการปรับตัวของ อัตราผลตอบแทนทองคำในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง GVAR. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 127–142, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/235611. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.