อุตรนคร ป.; เกียรติมานะโรจน์ ธ. . รูปแบบการจัดหาและรวบรวมอ้อยส่งให้โรงงานน้ำตาลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวบรวมอ้อย บ้านวังยาว ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 9–24, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/215606. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.