บุญปู่ อ.; เนตยานันท์ ส. . การลงทุนแบบเน้นคุณค่า : ขอบเขตความรู้การลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมบริการของไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 1–14, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/205333. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.