(1)
ผลเจริญ ส.; ไชยะกุล ฐ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง. BECJ SOC SCI HUM 2016, 11, 101-113.