(1)
จันทร์เจริญ พ.; ชาญวิชัย ก. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดของสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่. BECJ SOC SCI HUM 2016, 11, 73-86.