(1)
ชุมนุมวัฒน์ ท. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผู้ค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ที่มีผลต่อการเลือกใช้ของนิสิต – นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. BECJ SOC SCI HUM 2016, 11, 62-72.