(1)
รักเหล่า ฐ. การประเมินค่าตนเองและผู้อื่น: การมีส่วนร่วมในการรักษาของผู้ย้ายถิ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี และบุคลากรทางด้านสุขภาพ. BECJ SOC SCI HUM 2016, 11, 44-61.