(1)
ขุนศรี จ. การต่อรองอำนาจของวัฒนธรรมท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์สื่อ. BECJ SOC SCI HUM 2016, 11, 29-43.