(1)
บุญรักษา ธ.; วอกลาง น. แนวทางการบริหารองค์การด้วยหลักธรรม. BECJ SOC SCI HUM 2016, 11, 4-20.