(1)
อินทสิงห์ ไ. โฆษกกระทรวง : พลังข่าวสารพีอาร์อีกมิติ. BECJ SOC SCI HUM 2016, 11, 1-3.