(1)
ประสมทอง น.; พูลเจริญ ณ.; วงศ์สารศรี พ.; ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ ก. โมเดลสมการโครงสร้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย. BECJ SOC SCI HUM 2014, 9, 113-126.