(1)
ดาราวงษ์ ช. การเพิ่มสมรรถนะการดูดซึมความรู้ให้กับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ SMEs ไทย. BECJ SOC SCI HUM 2016, 10, 4-14.