(1)
ดวงภุมเมศ น. ความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพในประเทศไทย. BECJ SOC SCI HUM 2007, 2, 153-163.