(1)
พูลเจริญ ณ. หลักพื้นฐานของการจัดการความรู้ : การประสานแนวคิดแบบพุทธกับแนวคิดการจัดการความรู้. BECJ SOC SCI HUM 2007, 2, 45-70.