(1)
จาติกวณิช ก. . ชีวิตวิถีใหม่ กับภูมิภาคไทยหลังโควิด ร่วง รอด รุ่ง?. BECJ SOC SCI HUM 2021, 16, 1-8.