(1)
โพธิผละ ว. การใช้ระบบการควบคุมทางการบริหารในการจัดการความขัดแย้งของวัตถุประสงค์ สำหรับกิจการเพื่อสังคม. BECJ SOC SCI HUM 2021, 16, 181-197.