(1)
พิบูลภานุวัธน์ ส.; ดวงภุมเมศ น. .; ศศิวงศาโรจน์ ข. สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง: การสร้างนักสื่อสารสุขภาวะสูงอายุที่รู้เท่าทันสื่อ. BECJ SOC SCI HUM 2020, 15, 174-191.