(1)
ยาระณะ ช. .; พงศาปรมัตถ์ ภ.; ตั้งศรีวงศ์ ส. .; สนชัย ศ. . ระบบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก: การวิเคราะห์รายกลุ่มอุตสาหกรรม. BECJ SOC SCI HUM 2020, 15, 154-173.