(1)
สัยวุฒิ ศ. แนวทางการสร้างผู้ประกอบการสำหรับกลุ่มผู้พิการ ในโครงการนำร่อง กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. BECJ SOC SCI HUM 2021, 16, 77-102.