(1)
พุ่มบัณฑิต ช. . ภาพลักษณ์องค์กร คุณค่าตราสินค้า และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ธุรกิจบริการ ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมจันทรเกษมปาร์ค. BECJ SOC SCI HUM 2021, 16, 58-76.