(1)
สกุณา อ. .; ไชยรัตน์ ร. . การสร้างสรรค์รายการเพลงบนยูทูบ: กรณีศึกษาบริบททางวัฒนธรรมดิจิทัล ในการเปิดรับชมรายการเพลงของผู้ชมในประเทศไทย. BECJ SOC SCI HUM 2021, 16, 42-57.