(1)
กันฟัก น. .; ชาญวิชัย ก. . การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้พิการทางสายตา กรณีศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปภัมถ์ จังหวัดเชียงใหม่. BECJ SOC SCI HUM 2021, 16, 25-41.