(1)
รุจิรวรรณคีรี ว. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นและอัตราการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. BECJ SOC SCI HUM 2021, 16, 163-180.