(1)
ศรีอาจ บ. .; ศรีทอง ช. .; ศิริโวหาร ธ. .; คลังพหล ก. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการผลิตในโรงงานพลาสติกประเภทขึ้นรูปด้วยการฉีดพลาสติก ชนิดเทอร์มอพลาสติก. BECJ SOC SCI HUM 2021, 16, 103-113.