(1)
บุญรักษา ธ.; ดวงภุมเมศ น. .; เตชะวงค์เสถียร ก. . สมรรถนะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21. BECJ SOC SCI HUM 2021, 16, 143-162.