(1)
แก้วสมพงษ์ ณ.; พลแหลม ก. . ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อการปรับตัวของ อัตราผลตอบแทนทองคำในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง GVAR. BECJ SOC SCI HUM 2021, 16, 127-142.