(1)
บุญปู่ อ.; เนตยานันท์ ส. . การลงทุนแบบเน้นคุณค่า : ขอบเขตความรู้การลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมบริการของไทย. BECJ SOC SCI HUM 2020, 15, 1-14.