[1]
จงสุขสมสกุล พ. 2016. The Memoirs and Memorials of Jacques de Coutre: Security. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 11, Special (มิ.ย. 2016), 114–118.