[1]
ขุนศรี จ. 2016. การต่อรองอำนาจของวัฒนธรรมท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์สื่อ. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 11, Special (มิ.ย. 2016), 29–43.